Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over de manier waarop je persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt helder uitgelegd waar je gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen je gegevens precies opgeslagen worden. Daarnaast tref je hier ook al je rechten aan met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van je rechten. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving.

De privacyverklaring zal af en toe gewijzigd worden. Dit kan het gevolg zijn van onder andere wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

Hans van der Klok helpt ondernemers slimme marketingstrategieën te ontwikkelen. Er zijn situaties waarin je persoonsgegevens door ons verzameld worden. Het is belangrijk dat je weet wat er met je gegevens gedaan wordt en hoe je je wensen rondom je gegevens kunt aangeven. Voel je je niet prettig bij het gebruik van je gegevens door ons? Neem dan contact op via info@hansvanderklok.nl of 06–52142372.

Doelgegevens
Er zijn een aantal doelen waar wij je persoonsgegevens voor verzamelen. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

1. Contact opnemen
Je gegevens worden verzameld wanneer je contact met ons opneemt via de website. Wij vragen alleen naar de relevante gegevens.

2. Factureren
Iedere onderneming heeft een plicht om te factureren en deze facturen te bewaren. De facturen zijn immers nodig voor het doen van de belastingaangifte. Onze facturatie wordt bijgehouden in Moneybird. Hier is een verwerkersovereenkomst voor gesloten.

3. Google Analytics
Gegevens worden eveneens gebruikt voor Google Analytics. Dit komt onze bedrijfsvoering ten goede.

4. CRM (ActiveCampaign)
Een Customer Relation Management systeem helpt ons bij een goede bedrijfsvoering. Gegevens worden eveneens voor dit doel gebruikt. Hier is een verwerkersovereenkomst voor gesloten.

Ontvangers
Voor onze bedrijfsvoering is het noodzakelijk om een accountant in te schakelen. De accountant zal gegevens ontvangen die vermeldt worden op facturen.

1. Boekhouder:
Voor het voeren van goede administratie heeft Storious een boekhouder ingeschakeld. Deze ontvangt bepaalde (persoons)gegevens.

2. Google Contact:
Via het contactformulier. Hier is een verwerkersovereenkomst voor gesloten.

Periode van opslag
Je gegevens worden langere tijd bewaard. Uiteraard worden je gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Tenzij wij op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

1. Contact opnemen:
Neem je contact met ons op via e-mail? Dan worden de gegevens die je meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen door de mailserver. De mails worden tot maximaal tien jaar terug bewaard.

2. Factureren:
Vanuit de belastingdienst worden wij verplicht facturen te bewaren. De belastingdienst moet immers de mogelijkheid hebben onze administratie te kunnen controleren. Volgens eisen van de belastingdienst moeten wij facturen in ieder geval 7 tot 10 jaar bewaren.

3. E-mailupdates:
Zo nu en dan versturen wij e-mailupdates aan klanten. De gegevens hiervoor worden niet langer dan 2 jaar bewaard.

5. Google Analytics: Gegevens worden eveneens gebruikt voor Google Analytics. Dit komt de bedrijfsvoering ten goede.

6. CRM (ActiveCampaign):
Gegevens hiervoor worden bewaard met een maximum van 2 jaar, tenzij iemand actief klant is. In dat geval ‘oneindig’.

Beveiliging
Allereerst is het goed om aan te stippen dat van je persoonsgegevens geen fysieke kopieën worden gemaakt. Je gegevens worden enkel beheerd in eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die wij (of eerder besproken derden) beheren, zijn enkel toegankelijk via bovenstaande software. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie.

Wat houdt een tweestapsverificatie in? Er wordt dan een code vanuit de software gegenereerd. Deze code wordt vervolgens verzonden naar ons. Deze code wordt vervolgens gebruikt bij het inlogproces.

De apparaten waarmee je gegevens worden geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

Ook wordt je bezoek aan onze website beveiligd door “https”-beveiliging. Dit betekent dat je verbinding privé is. Daarnaast hebben wij een SSL-certificaat en een sitelock. Alles om je gegevens veilig te houden.

Je rechten
1. Recht op inzage
Te allen tijde heb je het recht je gegevens op te vragen die bij ons zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of telefonisch contact. Je krijgt dan een duidelijk overzicht van je gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heb je het recht om dit te laten rectificeren. Dit kan eveneens door telefonisch contact op te nemen of door een e-mail te sturen.

3. Recht op overdracht van gegevens
Wens je over te stappen naar een andere partij? Dan heb je het recht op overdracht. Hierbij zorgen wij ervoor dat je gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.

4. Recht op het wissen van gegevens
Je hebt in bepaalde gevallen het recht om ons te vragen je gegevens te vernietigen. Dit kun je doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moeten wij je persoonsgegevens vernietigen:
– Wij hebben je gegevens niet meer nodig voor doelen waar de gegevens voor zijn verzameld.
– Je hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven om gebruik te maken van je gegevens, maar trekt deze nu in.
– Je maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens, zie artikel 7.6. Je hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn je belangen groter dan die van ons met betrekking tot verwerking van je gegevens? Dan heb je een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat je belang zwaarder weegt.
Wanneer wij je gegevens onrechtmatig zouden verwerken, heb je direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van je gegevens.
Wanneer wij een wettelijke bewaartermijn hebben overschreden, zijn wij verplicht om je gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen, zie artikel 5.2. van deze verklaring.
Wanneer je als opdrachtgever jonger dan 16 jaar bent en wij je gegevens via een app of website hebben verzameld, dan kun je ons vragen de gegevens te wissen.
Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat de Storious niet op juiste wijze met je gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

6. Recht op stop van gegevensgebruik, bezwaar
Zie punt 4. Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar info@hansvanderklok.nl met een kopie van het ID-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op je verzoek. Op deze manier weten wij zeker dat je de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het wissen (artikel 7.4).

Plichten
Wij verwerken je persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van onze diensten. Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer je deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kunnen wij de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is je gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst je toestemming voor worden gevraagd.

Wij behouden ons het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Hierbij respecteren wij je recht op privacy zoveel als mogelijk is.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

info@hansvanderklok.nl | 06 – 52 14 23 72
Neuweg 136, 1214 GZ Hilversum
Btw. Nr. NL102647720B01 | KVK Nr. 02081896